Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Co to jest Ciasteczko?

OK, rozumiem!

Prawo Medyczne

Logowanie

Zmiany w prawie medycznym.

ZASADY WYSTAWIANIA RECEPT DLA SIEBIE I DLA RODZINY PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ

ZASADY WYSTAWIANIA RECEPT DLA SIEBIE I DLA RODZINY PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ

1. SKĄD WYNIKA PRAWO DO LECZENIA SIEBIE I RODZINY?

Każdy lekarz, a w szczególności specjalista, który ma prawo wykonywania zawodu ma prawo do wystawiania recept dla siebie i dla rodziny. Na takiej recepcie dokonuje się dodatkowej adnotacji:
„pro auctore” w przypadku recept dla siebie albo
„pro familiae” w przypadku recept dla członków rodziny.

2. CZY LEKI ORDYNOWANE SOBIE LUB RODZINIE MUSZĄ BYĆ ZWIĄZANE Z POSIADANĄ SPECJALIZACJĄ?

Nie ma takiego obowiązku, lekarz może wystawić receptę na każdy lek który w jego ocenie jest potrzebny jemu samemu lub pacjentowi.

3. WOBEC KOGO MOŻLIWE JEST WYSTAWIENIE RECEPTY Z DODATKOWĄ ADNOTACJĄ: „PRO AUCTORE” LUB „PRO FAMILIAE”?

Do pacjentów względem których istnieje możliwość wystawienia recepty z dodatkową adnotacją: „pro auctore” lub „pro familiae” należą:

sam lekarz (pro auctore), powyższa kategoria nie wymaga szerszego omówienia, poza jedną uwagą, że niedopuszczalne jest ordynowania w trybie „pro auctore” leków dla kogokolwiek innego niż sam lekarz;
małżonka – to osoba pozostająca w związku małżeńskim. Stan klasyfikowany jako małżeństwo rozpoczyna się z chwilą jednoczesnego złożenia oświadczenia woli zawarcia małżeństwa przez kobietę i mężczyznę przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bądź w przypadku gdy przewiduje to ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym, oświadczenie takie zostanie złożone w obecności duchownego. Moment ustania małżeństwa następuje: z chwilą śmierci jednego ze współmałżonków, uprawomocnienia się wyroku unieważniającego małżeństwo albo orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Małżeństwo nie ustaje w związku z małżonków który pozostają w separacji faktycznej lub orzeczonej przez sąd;
zstępnych w linii prostej – jest to relacja oparta na więzach krwi, wyrażająca się w zasadzie wedle której jedna osoba (zstępny) pochodzi bezpośrednio od drugiej (wstępny). Zstępnymi linii prostej będą dzieci, wnuki, prawnuki.
wstępnych w linii prostej – odwrotny kierunek w kolejności pokoleń jak w przypadku zstępnych. Wstępnymi będą rodzice, dziadkowie itd.
rodzeństwa - to krewni w linii bocznej mający co najmniej jednego wspólnego rodzica brat, siostra rodzeni lub przyrodni.

Do osób wobec których lekarz może przepisać receptę z adnotacja „pro familiae” nie należą osoby, które nie należą do żadnych powyższych grup, a jednocześnie pozostające z lekarzem w ścisłych relacjach emocjonalnych czy uczuciowych, przykładowo osoby pozostające we wspólnym pożyciu, osoby spowinowacone z lekarzem np.: rodzeństwo czy rodzice żony (męża) lekarza .

4. CZY ISTNIEJE MOŻŁIWOŚĆ WYSTAWIENIA RECEPTY Z ADNOTACJĄ „PRO AUCTORE” LUB „PRO FAMILIAE” Z REFUNDACJĄ?

Tak, konieczne jest tylko pobranie numeru recepty z Systemu Numerowych Recept Lekarskich i naniesienia właściwego poziomu odpłatności.

5. CZY MOŻNA WYSTAWIĆ RECEPTĘ Z DODATKOWA ADNOTACJĄ „PRO AUCTORE” LUB „PRO FAMILIAE” Z OZNACZENIE UPRAWNIA „S” I WYBRAĆ LEK Z LISTY LEKOW DLA SENIORÓW CZYLI 75+?

Tak, jeżeli osoba dla której lekarz wypisuje receptę należy do grona osób wymienionych w pkt 3, ukończył 75 lat i ma wskazania refundacyjne do zastosowania leku. Taki sposób wystawienia recepty powoduje że pacjent nie dopłaca nic do leku.

6. CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAOCZNEGO WYSTAWIENIA RECEPTY Z DODATKOWA ADNOTACJĄ „PRO FAMILIAE” ZAOCZNIE?

Tak, jeżeli jest to kontynuacja leczenia i pacjent ma wskazania do leku.

7. CZY PRZY ORDYNACJI LEKÓW Z ADNOTACJĄ: „PRO AUCTORE” LUB „PRO FAMILIAE” NALEŻY PROWADZIĆ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ?

Tak ale w sposób uproszczony, w formie dokumentacji medycznej wewnętrznej – wykazu w następującej formie:
Wykaz, opatrzony imieniem i nazwiskiem lekarza, zawiera:
1) numer kolejny wpisu;
2) datę wystawienia recepty;
3) imię i nazwisko pacjenta, a w przypadku gdy dane te nie są wystarczające do ustalenia jego tożsamości, także datę urodzenia lub numer PESEL pacjenta;
4) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;
5) międzynarodową lub własną nazwę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;
6) postać, w jakiej lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;
7) dawkę leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;
8) ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;
9) sposób dawkowania w przypadku przepisania:
a) ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, niezbędnej pacjentowi do maksymalnie 90-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania,
b) leku gotowego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową,
c) leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową.

8. CZY WYKAZ RFECEPT DLA SIEBIE LUB DLA RODZINY MOŻE BYĆ PROWADZONY ZBIORCZO?

Tak, wykaz może być prowadzony zbiorczo dla wszystkich osób, które wpisują się w grupę, dla której może być naniesiona dodatkowa adnotacja pro auctore i pro familiae albo odrębnie dla każdej nich. Przy wyborze prowadzenia odrębnego wykazu dla adresata preskrypcji osoba uprawniona wszystkie dane z wyjątkiem numeru kolejnego wpisu oraz daty wystawienia recepty może zastąpić adnotacją o kontynuacji leczenia, jeżeli nie uległy zmianie.

informacja własna